fbpx

Įvairių rajonų vietos veiklos grupės (VVG) šiuo metų skelbia kvietimus teikti paraiškas ne žemės ūkio verslo pradžiai ir/arba plėtrai, kuriant naujas darbo vietas. Šios vietos turėtų būti skirtos darbuotojams registruotiems rajono teritorijoje bei išlaikomos ne mažiau 3 m.

Kas yra VVG parama ir kam ji tinkama?

VVG parama – tai Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojama programa, skirta skatinti verslumą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Parama gali būti teikiama įvairiems verslo projektams, pavyzdžiui:

 • Mažų gamybos įmonių steigimas;
 • Kaimo turizmo paslaugų teikimas;
 • Aplinkai palankių technologijų diegimas;
 • Kitos NE žemės ūkio veiklos ir paslaugos.

Parama gali būti teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, planuojantiems pradėti ar plėtoti verslą kaimo vietovėje. 

Programa finansuoja įvairią ne žemės ūkio veiklą, įskaitant įrangos įsigijimą, statybos darbus ir kitas išlaidas. Galite gauti iki 70% finansavimą savo projektui, o paramos suma gali siekti nuo 30 000 iki 100 000 eurų. Tiksli suma priklauso nuo rajono, kuriame paskelbtas kvietimas.

Naujuoju 2023–2027 m. laikotarpiu priemonei yra numatyta beveik 74,9 mln. Eur.

Tinkamos išlaidos skirtos naujos darbo vietos sukurimui:

 • naujos technikos, įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų ir pan., skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).

Paraiškos renkamos iki datų nustatytų VVG paskelbtuose kvietimuose. Pristatome šiuo metu atvirus kvietimus bei jų programas:

1. Šilutės raj. VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškos renkamos iki 2024-05-17.
 • 160 577 Eur. (iki 80 tūkst. Eur. projektui).
 • Labai mažoms įmonėms finansavimas – 70 proc. (iki 10 darbuotojų).
 • Mažai įmonei finansavimas – 50 proc. (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Registruotas ir veikiantis Šilutės raj. daugiau nei 1 metus.
 • Kuriamos naujos ir išlaikomos esamos darbo vietos kaimuose.

2. Kauno raj. VVG 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti 

 • Paraiškos renkamos nuo 2024-05-06 iki 2024-06-17.
 • Kvietimo biudžetas – 800 000 Eur.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 1 ir daugiau.
 • Prioritetas skiriamas jaunų žmonių įdarbininimui (iki 40 m. amžiaus).
 • Viena nauja (-os) darbo vieta sukurta jaunam žmogui, kuriam įdarbinimo metu yra iki 29 m.

3. Prienų raj. VVG

Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas nuo 2024-04-08 iki 2024-05-08.
 • Finansavimas 138 000 Eur. (iki 50 000 Eur. vienam projektui).
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau.
 • Prioritetas skiriamas jaunų žmonių įdarbininimui (iki 40 m. amžiaus).
 • Sukurta darbo vieta asmeniui iki  29 metų (imtinai).
 • Pareiškėjo – fizinio asmens – ataskaitiniais metais gautos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.
 • Pareiškėjo – juridinio asmens – pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių.

4. Molėtų raj. VVG

Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas

 • Paraiškų teikimas nuo 2024-04-08 iki 2024-05-14.
 • Didžiausia galima parama iki 60 000 Eur.
 • Finansavimas iki 65 proc.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Reikalingas sukuriamų darbo vietų skaičius – 2 ir daugiau. 
 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos ir mažos įmonės arba ūkininkai ir dirbantys

 su individualios veiklos pažyma, Molėtų VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai.

 • Projekto veiklos nukreiptos į tvaraus turizmo, įvairių paslaugų, produktų kūrimą.
 • Papildomi balai suteikiami projektams, kurie tenkins gyventojų poreikius, susijusius su maistu, sveikata arba gerins gyvūnų gerovę.

5. Vilkaviškio VVG

Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti

 • Paraiškų teikimas iki 2024-04-08.
 • Kvietimui skiriama lėšų suma 40 000 Eur;
 • Finansavimas vienam projektui iki 40 tūkst. Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.
 • Didesnis sukurtų darbo vietų skaičius.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 1 metus gyvena arba registruotas Vilkaviškio regiono VVG teritorijoje.

6. Kalvarijos VVG

Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”

 • Kvietimas galioja iki 2024-04-22
 • Kvietimui skiriama lėšų suma 59 968,00 Eur.
 • Finansavimas iki 80 proc.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Priemone remiamas įrangos įsigijimas, reikalingos vietos produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų, amatininkų ir verslininkų supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją pelningose rinkose.
 • Sukuriama 2 ir daugiau darbo vietos.
 • Pareiškėjas fizinis arba juridinis asmuo numato įdarbinti asmenį iki 40 metų (imtinai) deklaravusį gyvenamąją vietą Kalvarijos VVG teritorijoje.

7. Alytaus raj. VVG

Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra

 • Projektų paraiškas galima teikti iki 2024-04-19.
 • Kvietimui skiriama suma 50 404,19 Eur.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 50 tūkst. Eur.
 • Finansavimas iki 95 proc.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Įvairios bendruomeninės paslaugos, susijusias su socialine pagalba, kurios kuriamos  bendruomenės nariams ar ir visos VVG teritorijos mastu gali būti planuojamos  teikti mobiliu  būdu.

8. Švenčionių raj. VVG

1) Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo

 • Paraiškų teikimas nuo 2024-04-02 iki 2024-05-06.
 • Planuojama kvietimui skirti suma 480 000 Eur., 
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 120 000 Eur.
 • Finansavimas iki 40 proc.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Poreikis rekreacinių infrastruktūrinių erdvių kūrimui, kurios sudarytų galimybes plėtoti paslaugas vietos gyventojams ir turistams.
 • Labai svarbu gausinti ir įvairinti turizmo objektus (paukščių, gyvūnų stebėjimas, gamtos paveldo objektai, atviros galerijos, lauko parodos, turizmo maršrutai ir kt.).

2) Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas

 • Paraiškų teikimas nuo 2024-05-06 iki 2024-06-07.
 • Planuojama kvietimui skirti suma 270 000 Eur.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 90 000 Eur.
 • Finansavimas iki 65 proc.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Tikslas – tvariai naudojant vietos išteklius įvairinti paslaugas vietos gyventojams ir turistams.

Kvietimo sąlygų aprašas su detaliais atrankos kriterijais bus paskelbtas kartu su kvietimų pradžiomis.

9. Kupiškio raj. VVG

Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas

 • Paraiškų teikimas iki 2024-04-19.
 • Kvietimui skiriama suma 16 410 Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Pareiškėjas vietos projekto paraiškos pateikimo metu turi atitikti labai mažos įmonės statusą.
 • Sukurta nauja darbo vieta asmeniui iki 40 metų (imtinai).
 • Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos registruotas ir veiklą vykdantis Kupiškio rajono VVG teritorijoje.

10. Joniškio raj. VVG

1) Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas iki 2024-04-16.
 • Kvietimui skiriama suma 70 191 Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Sukuriama ne mažiau kaip 1,5 darbo vietos (etato).
 • Projekte diegiamos inovacijos.
 • Pareiškėjo (fizinio asmens) nuolatinė gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos vieta turi būti Joniškio VVG teritorija.

2) Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas iki 2024-04-16.
 • Kvietimui skiriama suma 118 986 Eur.
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 45 386 Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Sukuriama daugiau negu 1 darbo vieta (etatas).
 • Didesnis naujų darbo vietų skaičius jauniems žmonėms iki 40 m.
 • Pareiškėjas nėra gavęs paramos iš Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos.

11. Jurbarko raj. VVG

Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius“

 • Paraiškų teikimas nuo 2024-04-02 iki 2024-05-03.
 • Kvietimui teikti skiriama suma 62 000 Eur.
 • 70 proc. labai mažai įmonei (iki 10 darbuotojų).
 • 50 proc. mažai įmonei (nuo 10 darbuotojų).

 

 

 

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Sukurtos 3 ir daugiau darbo vietų (etatų).
 • Vidutinis sukurtų darbo vietų (etatų) darbo užmokestis daugiau kaip 20 proc. didesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.
 • Ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta (etatas) sukurtas jaunam asmeniui, kuriam įdarbinimo metu yra nuo 14 iki 29 (imtinai) metų.

Kokius dokumentus reikia parengti norint gauti paramą?

Norint gauti VVG paramą, reikia parengti šiuos dokumentus:

 • Paraiška;
 • Verslo planas;
 • Komerciniai pasiūlymai perkamos įrangos, darbų, paslaugų kainos pagrindimui;
 • Įmonės balansas arba finansinės ataskaitos;
 • Įsipareigojimai sukurti darbo vietas;
 • Vienos įmonės deklaracija;
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) deklaracija;
 • Kiti dokumentai priklausomai nuo kvietimo sąlygų.

Kaip vertinami projektai, pagal kokius atrankos kriterijus?

Projektai vertinami pagal atrankos kriterijus, kurie nurodomi kiekvieno kvietimo teikti paraiškas sąlygose. Dažniausiai taikomi šie kriterijai:

 • Projekto atitikimas VVG veiklos strategijai;
 • Sukuriamų darbo vietų skaičius;
 • Pareiškėjo amžius;
 • Inovacijų kūrimas;
 • Registracijos vieta;
 • Pareiškėjo išsilavinimas.

Turite įmonę rajone ir norite pasitikrinti, ar galite teikti paraišką? Paskambinkite, padėsime įsivertinti galimybes ir rasti geriausią jūsų projekto sprendimą.

 

NPR – patikima konsultantų įmonė ES paramos klausimais:

+ 37061465612
samuelis.dicius@npr.lt

SUSISIEKTI: