fbpx

Kviečiame teikti sporto projektus pagal 2021 m. – EAC/A01/2021 Programą “Erasmus+” šiose srityse:

I.        Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje.

II.     Mažos apimties pratnerystės sporto srityje.

III.  Ne pelno sporto renginiai.

 

  1. Bendradarbiavimo partnerystės projektais siekiamaskatinti dalyvavimą sporto ir fizinėje veikloje, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, remti naujus kovos su smurtu, rasizmu, diskriminacija ir netolerancija sporte metodus, skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sporto srityje.

Remiama veikla – bendradarbiavimo su skirtingais subjektais ir novatoriškos praktikos sporto srityje kūrimas, perdavimas ir įgyvendinimas, pagrindinių suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas, geriausios patirties kaupimas, nustatymas, rėmimas ir sklaida, švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas, sporto srities informacijos skleidėjų gebėjimų gerinimas, rodiklių stebėjimo ir lyginamosios analizės sporto srityje plėtojimas, sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinės vertės suvokimo didinimas, sporto, sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sąveikos skatinimas, sporto duomenų bazės stiprinimas, konferencijų, seminarų, renginių ir susitikimų organizavimas.

Galimi pareiškėjai – bet kuri veikianti organizacija, įsteigta Programos šalyje.


Galimi partneriai
–  bet kokio tipo organizacijos, veikiančios bet kurioje švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kituose socialiniuose ir ekonominiuose sektoriuose, taip pat vietos ar regiono organizacijos ir nacionalinės valdžios institucijos, prekybos organizacijos, orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos.

Kiek šalių turi dalyvauti – Bendradarbiavimo partnerystės projekte turėtų dalyvauti bent trys skirtingos organizacijos, įsteigtos trijose skirtingose programos šalyse, nors šalių partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti kaip partnerės.

Bendra projekto dotacija – gali sudaryti nuo 100 000 Eur iki 400 000 Eur. Projektų trukmė nuo 12 iki 36 mėn.

 

  1. Mažos apimties partnerystės sporto srityje siekiamaskatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes, propaguoti tradicines Europos sporto šakas ir žaidimus, remti savanorių, trenerių, ne pelno sporto organizacijų vadovų ir darbuotojų judumą, apsaugoti sportininkus, ypač jauniausius, nuo pavojų sveikatai ir saugai, gerinant treniruočių ir varžybų sąlygas, skatinti sąveiką su vietos, regionų, nacionaline ir tarptautine sporto politika ir šių rūšių politikos tarpusavio sąveiką.

Remiama veikla – suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas, gerosios patirties rėmimas, nustatymas ir sklaida, švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas, sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinės vertės suvokimo didinimas, sporto srities ir sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų sričių novatoriškos sąveikos skatinimas, sporto duomenų bazės stiprinimas siekiant spręsti socialines ir ekonomines problemas, konferencijų, seminarų, susitikimų, renginių rengimas.

Galimi pareiškėjai – bet kuri dalyvaujanti organizacija, įsteigta Programos šalyje.

 

Galimi partneriai –  bet kokio tipo organizacijos, veikiančios bet kurioje švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kituose socialiniuose ir ekonominiuose sektoriuose, kultūros ir sporto organizacijos. Mažose bendradarbiavimo partnerystėse turėtų būti bent vienas vietos ar regioninis sporto klubas.

Kiek šalių turi dalyvauti – Mažose bendradarbiavimo partnerystės projekte turėtų dalyvauti bent dvi skirtingos organizacijos, įsteigtos dvejose skirtingose programos šalyse, nors šalių partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti kaip partnerės.

Bendra projekto dotacija – gali sudaryti nuo 30 000 Eur iki 60 000 Eur.  Projektų trukmė nuo 6 iki 24 mėn.

 

III. Ne pelno sporto renginiais siekiamaskatinti aktyviau dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje. Tokie renginiai organizuojami ir siekiant geriau informuoti apie sporto svarbą socialinės įtraukties, lygių galimybių ir sveikatos srityse.

Remiama veikla – renginio parengimas, švietimo veiklos organizavimas ruošiantis renginiui, renginio organizavimas, su sporto renginiu susijusios šalutinės veiklos (pvz. konferencijos arba seminaro) organizavimas, veiklos tęstinumą užtikrinančios veiklos (pvz. vertinimo arba būsimų planų rengimo, vykdymas), su renginio tema susijusi komunikacijos veikla.

Galimi pareiškėjai – viešosios įstaigos, atsakingos už sportą vietiniu, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu, vietinio, regioninio ar nacionalinio Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacijos,  Nacionalinis olimpinis komitetas, organizacijos, atstovaujančios judėjimą „sportas visiems“, organizacijos, veikiančios fizinio aktyvumo skatinimo srityje, organizacijos, atstovaujančios aktyvaus laisvalaikio sektoriui, organizacijos, veikiančios švietimo, mokymo ar jaunimo srityje.

Galimi partneriai –  Bet kuri viešoji įstaiga ar organizacija su jai priklausančiais subjektais (jei tokių yra), veikianti sporto srityje, įsteigta programos šalyje.

 

Galimas renginių mastas pagal tipus ir numatomas finansavimas:

  1. Europos vietiniam renginiui (I tipas): mažiausiai 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių – projekto dotacija sudaro 200 000 Eur
  2. Europos vietiniam renginiui (II tipas): mažiausiai 6 organizacijos iš 6 skirtingų Programos šalių – projekto dotacija sudaro 300 000 Eur
  3. Europos masto renginiui: mažiausiai 10 organizacijų, atvykstančių iš 10 skirtingų Programos šalių – projekto dotacija sudaro 450 000 Eur

Projektų trukmė – nuo 12 mėn. iki 18 mėn.

 

 

Visų projektų Paraiškų teikimas iki 2021 m. birželio 17 d. 18 val.

 

SUSISIEKITE:

Menu