fbpx

Rengiamas kvietimas 2022 m. pradžioje teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žaliosios pramonės inovacijų srityje – aplinkai palankesnių gamybos technologijų diegimui.

Finansavimo tikslas – Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje. Skatinti Lietuvos – Norvegijos partnerystę.

Kasmet Europos Sąjungoje susidaro apie 2,5 mln tonų atliekų. Kokių iniciatyvų šalys gali imtis norint sumažinti šiuos skaičius? Europos Komisijos pristatytame naujos žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra įtraukti pasiūlymai dėl tvaraus produktų dizaino, atliekų kiekio mažinimo, todėl didelis dėmesys skiriamas dalyviams, kurie kuria inovacijas, susijusias su žalinimu, žiedine ekonomika. Gamintojai skatinami pažangiau projektuoti savo produktus, kad jie taptų pakartotinio naudojimo arba būtų nesunkiai perdirbami.

Remiama veikla

Tai – aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą.

Finansavimo suma – 200 000 Eur – 600 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – įrangos ar įrenginių įsigijimui iki 45%; MVĮ konsultavimui– iki 50%.

Tinkami pareiškėjai – MVĮ  įmonės, įsteigtos Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.

Tinkami partneriai

  • Projektuose partnerystė nėra privaloma, tačiau skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai. Partneriai gali būti gamybinės įmonės, kurios užimtų konsultacinį vaidmenį diegiant žaliosios pramonės inovacijas jūsų projekte.

Projektų įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėn.

Padėsime įsivertinti jūsų galimybes dalyvauti atrankoje, pagelbėsime partnerių paieškoje bei parengsime paraišką finansavimui gauti.

 SUSISIEKITE: